Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Betalingsvoorwaarden van Anders Medical Factoring

Betalingsvoorwaarden

Anders Medical Factoring verzorgt de debiteurenadministratie voor uw zorgverlener. Uw zorgverlener hanteert de Anders Medical Factoring betalingsvoorwaarden en heeft de vorderingen die hij op u heeft, overgedragen aan Anders Medical Factoring te Vianen (KvK no. 82696446), welke overdracht door Anders Medical Factoring is aanvaard.

Persoonsgegevens

Voor de administratie, facturatie, clearing en incasso van de vorderingen die de zorgverlener heeft overgedragen heeft Anders Medical Factoring persoonsgegevens van de patiënt nodig. Deze gegevens worden door de zorgverlener aan Anders Medical Factoring ter beschikking gesteld.

Deze gegevens kunnen tevens door Anders Medical Factoring en de aan haar gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor de beoordeling van betalingsrisico’s, de kredietwaardigheid van patiënt-debiteuren, credit management doeleinden en de voorkoming en opsporing van fraude. Anders Medical Factoring en de aan haar gelieerde ondernemingen kunnen de informatie gebruiken ten behoeve van de ontwikkeling van statistische modellen, met als doel het segmenteren van incassoportefeuilles waardoor verdere optimalisatie van het incassoresultaat wordt bereikt.

Door in te stemmen met behandeling door de zorgverlener stemt de patiënt er mee in dat de zorgverlener zijn/haar gegevens aan Anders Medical Factoring verschaft voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard respecteren zowel de zorgverlener als Anders Medical Factoring als de aan haar gelieerde

ondernemingen de privacy van patiënten en verwerken zij persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving. Het privacy statement van Anders Medical Factoring is te vinden op haar website www.andersmf.nl.

Algemeen

Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de zorg die wordt verleend in de praktijk van een zorgverlener, verder “zorgverlener” genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden voor of bij het sluiten van deze overeenkomst aan de patiënt ter hand gesteld.

In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.

Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen. Betrof de afspraak een behandeling orthodontie, dan zal dit bedrag in beginsel gelijk zijn aan het consulttarief. Indien een uitgebreid onderzoek of plaatsing of verwijdering van apparatuur was voorzien, kan het viervoudige van het consulttarief in rekening worden gebracht.

Voorafgaand aan iedere uitgebreide, ingrijpende en/of orthodontische behandeling wordt de patiënt duidelijk en desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote bedrag aan techniekkosten. De patiënt wordt eveneens geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%, anders dan ten gevolge van een tussentijdse wijziging van de tarieven door de NZa. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot Anders Medical Factoring te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 202 5012 (betaald servicenummer).

De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.

Betalingstermijn en sancties

Anders Medical Factoring heeft recht om, indien mogelijk, de rekening rechtstreeks te incasseren bij een zorgverzekeraar.

De patiënt dient de rekening binnen de op de nota vermelde betalingstermijn te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan Anders Medical Factoring laat betalen.

Indien de patiënt niet binnen de op de nota vermelde betalingstermijn heeft betaald, is de patiënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Anders Medical Factoring stuurt de patiënt een betalingsherinnering. Anders Medical Factoring is, indien betaling desondanks uitblijft, gerechtigd om rente en kosten in rekening te brengen.

Betaling door de patiënt strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Deze betalingsvoorwaarden zijn door Anders Medical Factoring gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK nummer 82696446.